Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2015

brzoskwinia22

hazard

Dumając tak,z głową potężnie zagwożdżoną czarnymi oczyma,Zabrzeski stworzył
  nareszcie plan przynoszący mu zaszczyt jako początkującemu myśliwemu.Brał on codziennie
  Asa na łańcuszek i wychodził z nim jakoby na przechadzkę,żywiąc nadzieję,że wcześniej
  czy później musi nareszcie spotkać Morusieńkę.Stanowiło to przedsięwzięcie rodzaj
  polowania z wyżłem,ponieważ pies spostrzegłszy czy poczuwszy swoję niedawną jeszcze
  panią niezawodnie zapragnąłby ją powitać;pan Albin,naturalnie,nie stawiałby temu żadnych
  przeszkód i zyskałby sposobność zbliżenia się do swego ideału.Niektórzy zakochani
  puszczają się jeszcze na niedorzeczniejsze hazardy.
brzoskwinia22

pies

Pies
  bowiem skwapliwie uprzątał rogale,bułki,serdelki,wypijał mleko,śmietankę,a przy tym
  bardzo lubił gryźć różne przedmioty zaprawiając sobie młode zęby do przyszłych czynów.
  Franciszek sprawił sobie był raz nowe kalosze i strzegł ich jak oka w głowie,gdyż nawet w
  czasie zbyt wielkiego błota nie wychodził w nich na ulicę,aby nie straciły połysku.As dobrał
  się do owych kaloszy i pogryzł,porozrywał.Skargi,zanoszone do pana po każdym
  przestępstwie psa,pozostawały teraz bez żadnych skutków i Franciszek z goryczą powtarzał:
  -Cóż tu dziwnego,że się taka bestia z każdym dniem bardziej uzuchwala?

May 07 2015

brzoskwinia22

słowa

 Od ciebie też go pragnę – przysiąg mych nie zdradzę.
        Kogóż to, przebóg, litość wiarołomnym czyni?
        Pani, także mię łatwo umysł mój obwini,
        Gdy posłuszną twej woli ofiarą się stałem,
        I nawet nad przysięgę służyć ci umiałem:
        Mogłem... wiesz to... bez zbrodni, bez złamania wiary
        Pozbawić zemstę twoją tej świetnej ofiary.
        August przed chwilą gardząc cesarską koroną
        Jednym słowem już zrywał zmowę sprzysiężoną:
        Znikał związek, znikały przysięgi tajemne,
        Gniew twój stał się już próżny, nadzieje daremne.
        Jam go jeden, dla ciebie, zatrzymał na tronie,
        Jam mu dał dla twej pomsty koronę na skronie.

May 06 2015

brzoskwinia22

DZIAŁANIE

Jeśli mi da jej rękę, gdy ja serca żądam!
        Cóż mi zapewnić może nad jej czuciem władzę?
        Zniszczę pomsty układy, kochanka jej zdradzę,
        Ocalę to, co ona pragnęła zagubić...
        Za tę potrójną krzywdę mogęż ją zaślubić?
        A wreszcie, gdyby Cynna dla własnej obrony
        Wydał kochankę, gdyby cesarz obrażony
        Chciał ją razem ukarać jak wspólnicę zdrady...
        EUFORB
        Los może zniszczyć wszelkie najmędrsze układy,
        Lecz za wczesna obawa często więcej szkodzi.
        Myślmy raczej, działajmy...

May 04 2015

brzoskwinia22

URZĄD

Czyń, panie, co ci miłość narodu doradza,
        Niechaj twój zamiar z dobrem ojczyzny się zgadza.
        Wolność, którą Rzymianin tak wiele ocenia,
        Kto wie, czy nie jest tylko dobrem urojenia...
        Naród ten w wiecznej królów miewał nienawiści,
        Lecz wolność nasza jakież nam dała korzyści?...
        Są pod rządami królów szczęśliwe narody,
        Gdzie sprawiedliwość dzieli kary i nadgrody,
        Gdzie sterem prawodawstwa silna włada ręka,
        Bezpieczna... bo się nagłych następców nie lęka...
        Ale gdzie lud panuje wśród ślepego tłumu,
        W burzy rozruchów niknie przewodnia rozumu,
        Przemoc, duma urzędy zyskuje bezkarnie,
        Często buntownik władzę najwyższą ogarnie...
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl